Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vzhledem k nabytí účinnosti dne 25. května roku 2018 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů přijatého dne 27. dubna roku 2016 Evropským parlamentem, které se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen „GDPR") informuje, že máte nárok na následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů společností Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. Vasco Electronics má sídlo v Krakově na Al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. se sídlem v Krakově na al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu: gdpr@vasco-electronics.com.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • nacenění služby a plnění služby – na základě čl. 6, odst. 1, písm. b, GDPR (nezbytnost pro uzavření a / nebo plnění smlouvy);
 • posouzení reklamace – na základě čl. 6, odst. 1, písm. b, GDPR (nezbytnost pro uzavření a / nebo plnění smlouvy);
 • zasílání e-mailových oznámení o zprávách v panelu klienta – dle čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je informovat zákazníka o činnostech souvisejících s implementací služby za účelem zvýšení komfortu používání webových stránek;
 • telefonického kontaktu ve věcech spojených s realizací služby – na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR (souhlas);
 • vystavení faktury a plnění dalších povinností vyplývajících z ustanovení daňového zákona – dle čl. 6 odst. 1 písm. c, GDPR (nezbytnost splnit zákonnou povinnost Společnosti);
 • uchovávání nezaplacených dotazů – dle čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je získat nové klienty a poskytovat větší množství služeb;
 • poskytnutí slevy – na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR (souhlas);
 • stanovení, vymáhání nebo obhajoby proti nárokům – podle čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je chránit majetkové zájmy Společnosti;
 • archivním a důkazním, pro potřeby zajištění informací, které mohou být použity k prokázání skutečností – dle čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je mít potřebné informace, např. pro státní orgány;
 • analytickým, zahrnujícím mimo jiné analýzu automaticky shromážděných údajů během používání webové stránky, včetně cookies – podle čl. 6 odst. 1 písm. f a čl. 6 odst.1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je poznání aktivity uživatelů;
 • spravování webových stránek – podle čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR (oprávněný zájem správce osobních údajů); oprávněným zájmem Společnosti je efektivní spravování webových stránek;
 • umístění komentáře na webových stránkách – na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR (souhlas);
 • umístění Vámi na webových stránkách Vašich názorů o službách – na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR (souhlas).

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, avšak odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Poskytnutí všech osobních údajů je dobrovolné, nicméně:

 • poskytnutí takových údajů jako jméno a e-mailová adresa, je nezbytné pro nacenění služby a uzavření smlouvy (bez těchto údajů bude plnění služby nemožné);
 • poskytnutí takových údajů jako jméno, e-mailová adresa a číslo objednávky je nutné k řešení reklamace a v případě vrácení peněz - také uvedení adresy a čísla bankovního účtu (bez těchto údajů nebude možné reklamaci nebo vrácení peněz zpracovat);
 • poskytnutí takových údajů, jako je jméno a příjmení nebo název společnosti, adresa sídla, daňové identifikační číslo, které jsou nutné k vystavení faktury za služby, což vyplývá z právních předpisů (bez těchto údajů nebude možné vystavení faktury);
 • poskytnutí takových údajů jako jméno a e-mailová adresa, je nezbytné pro udělení slevy na příští služby (bez těchto údajů poskytnutí slevy nebude možné).

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být sděleny našim kurýrům, právníkům, společnostem zpracovávajícím platby, hostingové společnosti, účetní firmě, pojišťovně, společnosti odpovědné za ERP systém, společnosti odpovědné za správu služeb zákazníkům; kromě toho můžeme být vázání, například na základě právních předpisů, zveřejnit vaše osobní údaje soukromým a veřejným subjektům.

Pokud jde o tzv. soubory cookies, mohou být data předána třetím stranám, takovým jak: Twitter, Google, Facebook, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které se týkají se cookies, umístěnými níže.

Používání osobních údajů pro automatizované rozhodování

Pokud poskytnete souhlas, o kterém je řeč v bodě 5 zásad používání souborů cookies na webových stránkách vasco-electronics.cz, mohou být Vaše osobní údaje použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování, pro analytické účely a / nebo reklamní účely.

Sdělování osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím

Správce osobních údajů nepředává Vaše osobní údaje mezinárodním organizacím.

Vaše osobní údaje může správce osobních údajů předat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (obsahujících Evropskou unii, Norsko, Lichtenštejnsko a Island), tj. subjektům, jako jsou: Google LLC, Facebook Inc.

Poskytování Vašich osobních údajů subjektům mimo EHP dochází na základě Vašeho souhlasu nebo v rozsahu nezbytném k plnění uzavřené smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě poskytnutí Vašich osobních údajů subjektům mimo EHP existuje riziko, že země, ve kterých mají tyto subjekty sídlo, nezajistí ochranu Vašich osobních údajů rovnocennou ochraně, vyplývající z GDPR.

Abychom však zajistili nejvyšší úroveň ochrany Vašich osobních údajů, používáme ve vztahu k subjektům mimo EHP také standardní smluvní doložky týkající se ochrany osobních údajů schválené Evropskou komisí.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány:

 • po dobu trvání smlouvy — v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem uzavření a plnění smlouvy;
 • po dobu 3 let nebo 10 let + 1 rok — ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným za účelem zjišťování, vyšetřování a obhajoby pohledávek (délka doby závisí na tom, zda jsou obě strany podnikateli, či nikoli);
 • po dobu 6 měsíců — ve vztahu k osobním údajům, které byly shromážděny při naceňování služby, a zároveň nedošlo k okamžitému uzavření smlouvy, tj. ke zpracování případného uzavření smlouvy;
 • po dobu 5 let — v souvislosti s osobními údaji zpracovanými za účelem plnění daňových povinností;
 • až do odvolání souhlasu nebo po dosažení účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let — ve vztahu k osobním údajům zpracovaným na základě souhlasu;
 • do doby podání námitky nebo po dosažení účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let — ve vztahu k osobním údajům zpracovaným na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo pro marketingové účely;
 • do doby, než se stanou zastaralými nebo ztratí svou užitečnost, avšak ne déle než 3 roky — ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným hlavně pro analytické účely, používání cookies a spravování webových stránek.

Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo na přístup k údajům, právo požadovat opravu dat, jejich vymazání, omezení zpracování, právo na přenos dat a právo vznést námitky proti zpracování údajů.

Žádost o realizaci Vašich nároků můžete nahlásit na emailovou adresu - gdpr@vasco-electronics.com.

V žádosti byste měli poskytnout údaje, které nám umožní Vaší jednoznačnou identifikaci.

Informace o nároku podat stížnost dozorčímu orgánu

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, který se zabývá ochranou osobních údajů - k Předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů je nezákonné.

Zásady používání souborů cookies, jako součásti webových stránek vasco-electronics.cz

Všeobecné informace

Majitelem webu je společnost Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. se sídlem v Krakově, dále jen „Web”.

Klademe důraz na zajištění ochrany osobních údajů uživatelů webu s názvem: vasco-electronics.cz. Používáme organizační a technická řešení za účelem ochrany osobních údajů našich uživatelů.

Úroveň ochrany

Naším cílem je zajištění ochrany v souladu s právními předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR),
 • Zákon ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou,
 • Zákon ze dne 16. července 2004, telekomunikační zákon.

Používání našeho webu v rámci nakupování v obchodě se uskutečňuje pomocí protokolu SSL, jakožto speciálního standardu pro zasílání údajů v rámci ochrany přenosu dat s ohledem na to, že přenos pomocí tohoto protokolu je kódován.

V rámci našeho webu umisťujeme odkazy, pomocí kterých se uživatel může dostat na jiné webové stránky. Během používání webové stránky se za účelem zlepšení její funkčnosti prostřednictvím poskytnutých odkazů mohou do Vašeho zařízení ukládat soubory cookies od jiných poskytovatelů služeb, například: Facebook, Twitter, Google.

Zásady ochrany osobních údajů a pravidla pro používání souborů cookies vytvořených uvedenými subjekty jsou mimo kontrolu uvedených webových stránek. Doporučujeme Vám, abyste si před použitím jiných webových stránek přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů a pravidla používání souborů cookies, zejména:

Výklad pojmů

 • Cookie – informace ukládána webem na počítači uživatele, kterou web může zobrazit během dalšího spojení s tímto počítačem.
 • Systémový log – informace uložena na počítači uživatele, kterou počítač předává během každého spojení. Může obsahovat řadu údajů, včetně čísla IP, které umožní určit lokalitu zařízení.
 • IP adresa – individuální číslo, jaké má každý počítač připojený k internetu. Může být statická nebo dynamická, podle způsobu spojení se zařízením (trvale nebo dočasně).
 • URL adresa – formát adresování zásob na internetu, nejčastěji v kontextu adresy internetových stránek. Adresa www je na základě formátu URL.

Shromažďování údajů

Uchováváme dotazy, které jsou identifikovány skrze URL adresy, a týkají se:

 • IP adresy koncového zařízení,
 • názvu stanice uživatele, pokud je možná identifikace skrze protokol http,
 • názvu uživatele uvedeného během autorizace,
 • doby přijetí dotazu,
 • první věty žádosti http,
 • kódu odpovědi http, počtu údajů odeslaných skrze server,
 • refer.odkazu URL adresy dříve navštívené, pokud přechod na web následoval skrze externí server,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • informace o chybách během vyřízení transakce.

Tyto údaje umožňují přímo identifikaci osob, které navštěvují web. Web neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě údajů v souborech cookies.

Kdykoliv můžete změnit nastavení v rámci osobních údajů ve svém prohlížeči.

Jak?

Klikněte níže, vše se dozvíte krok za krokem.

Politika Cookies

Na našich stránkách používáme Cookies, dle čl. 173 zákona ze dne 16. července 2004, telekomunikační zákon. Jedná se o informativní údaje, nejčastěji textové soubory, které jsou uschovány na koncovém zařízení uživatele. Obvykle obsahují název internetových stránek, z kterých pocházejí, dobu uschování a číslo.

Používáme soubory Cookies:

 • dočasné – uschované na koncovém zařízení do doby odhlášení nebo opuštění webu,
 • trvalé – uschované na koncovém zařízení po dobu určenou v parametrech cookies nebo do doby odstranění uživatelem,
 • výkonnostní – obsahují informace o způsobu používání webu,
 • nezbytné – nutné k správnému vyřízení objednávky,
 • funkční – „pamatující” nastavení uživatele a personalizaci služby,
 • vlastní – umístěné webem,
 • externí – z jiných stránek než náš web.

Externí soubory cookies se používají pro analytické a / nebo reklamní účely pouze v případě, že uživatel k tomu udělil příslušný souhlas. Neposkytnutí souhlasu nemá nepříznivý vliv na fungování webových stránek.

Tyto soubory neobsahují informace umožňující identifikaci uživatele nebo určení osobních údajů uživatele. Rozsah shromážděných informací můžete určit v nastavení prohlížeče, který používáte. Za účelem nastavení dle Vašich potřeb a k provedení změny podmínek uschování souborů cookies doporučujeme používat možnosti „pomoc” v prohlížeči.

Změna nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči

Informace ohledně možnosti změny nastavení cookies u nejčastěji používaných internetových prohlížečů:

Google Chrome:

Klikněte na menu (v pravém horním rohu), záložka Nastavení > Rozšířené. V sekci „Ochrana soukromí” klikněte tlačítko Nastavení obsahu. V sekci „Soubory cookie” lze změnit následující nastavení souborů cookie: Odstranit vše, Zablokování souborů cookie jako výchozí nastavení, Povolení souborů cookie jako výchozí nastavení, Uchovávat místní údaje jen do zavření prohlížeče, Vytvořit výjimku pro soubory cookie pro konkrétní webovou adresu nebo doménu.

Internet Explorer 6.0 and 7.0:

V menu prohlížeče (pravý horní roh): Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje, tlačítko Webové servery. Posunovačem nastavíte úroveň nastavení utajení, změnu potvrďte tlačítkem OK.

Mozilla Firefox:

V menu prohlížeče: Nástroje > Možnosti > Soukromí. Aktivovat pole Program Firefox: „Povolit serverům nastavení cookies”. O cookies rozhodne označení – nebo ne – tohoto políčka.

Opera:

V menu prohlížeče: Nástroje > Nastavení > Pokročilé volby. O cookies rozhodne označení – nebo ne – položky Cookies.

Safari:

V menu Safari zvolte Předvolby a klikněte Soukromí. Úroveň ochrany zvolte v prostoru Cookies a data stránek.

Více informací ohledně souborů cookies na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Každý uživatel má právo nastavit úroveň soukromí a druh cookies

Správce používá soubory cookies za účelem shromáždění informací spojených s používáním webu uživatelem. Soubory cookies umožňují zejména:

 • udržení návštěvy uživatele (po přihlášení), uživatel nemusí na každé stránce webu uvádět přihlašovací údaje,
 • přizpůsobení webu potřebám uživatele, tvoření statistik prohlížení,
 • ověření aktivity uživatele na webových stránkách, včetně zjištění, zda uživatel není robot - v rámci používání mechanismu reCAPTCHA poskytovaného společností Google.

ReCAPTCHA funguje prostřednictvím implementace algoritmu, který analyzuje aktivitu uživatele pořízením snímku okna prohlížeče uživatele. Pokud je aktivita považována za mechanickou (jako aktivita robota), je označena systémem.

reCAPTCHA shromažďuje a analyzuje následující údaje:

 • typizace vzorců uživatelů,
 • počet kliknutí myší, které uživatel provedl na stránce nebo se dotkl aplikace,
 • jazyk prohlížeče uživatele,
 • odpovědi na dotazníky na stránce,
 • informace CSS,
 • pluginy nainstalované v prohlížeči,
 • IP adresy, které byly dříve pomocí cookies rozpoznány jako „lidé“.

Dotazy a připomínky ohledně této Politiky ochrany osobních údajů můžete zasílat na adresu: gdpr@vasco-electronics.com.

Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení uživatele webu soubory cookies a má k nim přístup, je administrátor webu vasco-electronics.cz se sídlem na adrese:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Kraków
Polsko

Cookie