Obchodní podmínky

Poskytovatel služeb:

Subjektem zodpovědným za fungování obchodu na adrese vasco-electronics.cz (dále jen “Obchod”) je společnost Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. se sídlem v Krakově, al. 29 Listopada 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Krakov Śródmieście v Krakově, pod číslem 0000421705, IČO: 122581850, DIČ: PL6772369151, e-mailová adresa kontakt@vasco-electronics.cz.

Slovník pojmů:

 • KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A CHAT – formulář a chat dostupné v internetovém Obchodě umožňující kontaktování prodejce prostřednictvím stránek internetového Obchodu.
 • REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém Obchodě umožňující vytvoření Zákaznického účtu.
 • REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO NEWSLETTER - formulář dostupný v internetovém Obchodě umožňující přihlášení k odběru newsletteru zasílaného Prodejcem.
 • FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ RECENZE - formulář dostupný v internetovém Obchodě nebo dodávaný našimi partnery umožňující zadání recenze Zboží Prodejce.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém Obchodě umožňující podání Objednávky.
 • ZÁKAZNÍK - subjekt, kterému mohou být/jsou poskytovány služby elektronickou cestou nebo který má v úmyslu uzavřít/uzavřel kupní smlouvu s Prodejcem.
 • SPOTŘEBITEL - podle čl. 221 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník – fyzická osoba provádějící právní úkon přímo nesouvisející s jejím podnikáním nebo profesní činností.
 • ZÁKAZNICKÝ ÚČET - databáze označená individuálním názvem (přihlašovacím jménem) a heslem zadaným Zákazníkem obsahující Zákazníkovi údaje sloužící mj. k dohledu na podávané objednávky, údaje sloužící k vyúčtování a preference týkající se vybraných funkcí Obchodu.
 • OPERÁTOR SIM KARET - znamená subjekt, který dodává SIM karty do zařízení a bezprostředně nese odpovědnost za kvalitu služeb poskytovaných v tomto rozsahu, včetně za aktivaci karty, správné fungování karty, nastavení dočasných nebo trvalých blokací, projednávání reklamací v rozsahu správného fungování SIM karet. Operátorem SIM karet je společnost Vasco Electronics LLC with headquarters at 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • PODNIKATEL - podnikatelem je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale zvláštní zákon ji přiznává právní subjektivitu, provozující ekonomickou činnost.
 • PODNIKATEL S PRÁVY SPOTŘEBITELE - osoba samostatně výdělečně činná uzavírající smlouvu v rámci své ekonomické činnosti, pokud ze znění této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesní povahu, vyplývající z předmětu její ekonomické činnosti na základě informací vyplývajících z živnostenského rejstříku.
 • PRAVIDLA - tato pravila zahrnující podmínky využívání internetového Obchodu v rámci poskytování služeb elektronickou cestou a všeobecné podmínky prodeje uskutečňovaného mezi Zákazníkem a prodejcem provozujícím internetový Obchod.
 • OBCHOD - internetový Obchod Prodejce dostupný na adrese https://vasco-electronics.cz. Internetový Obchod se zabývá prodejem elektronických překladačů, tlumočícího softwaru a elektronického příslušenství.
 • PRODEJCE - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. se sídlem v Krakově, al. 29 Listopada 20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro Krakov Śródmieście v Krakově, pod č. 0000421705, IČO: 122581850, DIČ: 6772369151, e-mailová adresa kontakt@vasco-electronics.cz.
 • ZBOŽÍ - věc prezentovaná v internetovém Obchodě, která může být předmětem kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem. Zbožím prodávaným v Obchodě je rovněž digitální obsah (jazykové balíčky) a zboží s digitálními prvky.
 • KUPNÍ SMLOUVA - znamená kupní smlouvu dle zásad stanovených Pravidly a příslušnými právními předpisy mezi Zákazníkem a Prodejcem.
 • PODÁNÍ OBJEDNÁVKY - znamená Zákazníkovo podání nabídky k uzavření Kupní smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky, specifikující především druh a počet Zboží. Objednávka může být podána po odsouhlasení těchto Pravidel.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - projev vůle, který je uzavřením kupní smlouvy o prodeji Zboží mezi Zákazníkem a Prodejcem, určující především cenu, druh a počet Zboží. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím Prodejcova potvrzení o obdržení Objednávky a zaslání e-mailové zprávy spolu s informací, že Objednávka byla přijata k vyřízení (tj. akceptace nabídky předložené Zákazníkem).
 1. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ELEKTRONICKOU CESTOU
  1. Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou
   1. Poskytování služeb elektronickou cestou Prodejcem je bezplatné, dobrovolné a dostupné 7 dnů v týdnu 24 hodin denně.
   2. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou spočívající v:
    1. vedení účtu v internetovém Obchodě;
    2. zasílání Newsletteru;

    je uzavírána na dobu neurčitou.
   3. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou spočívající v:
    1. zpřístupnění procesu podání Objednávky v internetovém Obchodě;
    2. zpřístupnění procesu komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře a chatu;
    3. zpřístupnění Formuláře k zadání recenze Obchodu nebo Zboží;

    je jednorázové povahy a vyprší v okamžiku provedení jednotlivých činností.
   4. Prodejce si vyhrazuje možnost dočasného nebo trvalého pozastavení poskytování jednotlivých služeb poskytovaných elektronickou cestou.
   5. Seznámení se a odsouhlasení těchto Pravidel a Politiky soukromí je podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou. Odsouhlasení Pravidel a Politiky soukromí je nutno potvrdit prostřednictvím označení příslušného check-boxu během procesu uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou.
   6. Za účelem založení Účtu v internetovém Obchodě Zákazník musí provést registraci prostřednictvím Registračního formuláře zpřístupněného na stránkách internetového Obchodu. Pro registraci Účtu je nezbytné zadání základních kontaktních údajů a e-mailové adresy, jejich neuvedení bude mít za následek odmítnutí poskytování služeb elektronickou cestou. Po schválení Registračního formuláře bude Zákazník informován o založení účtu na jím uvedené e-mailové adrese, v tomto okamžiku bude jeho účet vytvořen. V tomto okamžiku je uzavřena smlouva o poskytování služby elektronickou cestou spočívající ve vedení účtu v internetovém Obchodě. Založení a užívání účtu je volitelné, dobrovolné a bezplatné.
   7. Zákazníkům, s nimiž byla uzavřena smlouva o poskytování služby elektronickou cestou spočívající ve vedení Účtu v internetovém Obchodě, Prodejce může nabízet prodej zboží v rámci různých prodejních kampaní omezených časově a množstevně. Zároveň počet dostupného zboží, tak i doba trvání jsou uvedeny individuálně u každé kampaně.
   8. Služba v rozsahu zasílání newsletteru spočívá v zasílání Prodejcem, na adresu elektronické pošty Zákazníka, zprávy obsahující informace o Zboží nebo službách Prodejce. Newsletter je zasílán výhradně Zákazníkům, kteří se k jeho odběru dobrovolně přihlásili. Smlouva o poskytování služby elektronickou cestou spočívající v zasílání newsletteru může být uzavřena každým Zákazníkem, který zadá svou e-mailovou adresu do Registračního formuláře pro newsletter dostupného na stránkách internetového Obchodu. Uzavření smlouvy ve výše uvedeném rozsahu je podmíněno vyjádřením souhlasu Zákazníka se zasíláním newsletteru. Odsouhlasení se provádí prostřednictvím označení příslušného check-boxu během přihlašování k odběru newsletteru nebo Zákazníkovy jiné výrazné činnosti svědčící o zájmu o přihlášení se k odběru newsletteru. V okamžiku Zákazníkova přihlášení se k odběru newsletteru je uzavřena smlouva o poskytování služby elektronickou cestou spočívající v zasílání newsletteru. Zákazník může odběr newsletteru kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu nacházejícího se v každé zprávě obsahující newsletter nebo prostřednictvím e-mailového kontaktu na adrese kontakt@vasco-electronics.cz.
   9. Do Objednávkového formuláře je nutno vepsat adresní a telefonické údaje a e-mailovou adresu. Po schválení Objednávkového formuláře bude Zákazník informován o přijetí objednávky k vyřízení na jím uvedené e-mailové adrese, v tomto okamžiku je uzavřena smlouva o poskytování služby elektronickou cestou spočívající v umožnění podat Objednávku v internetovém Obchodě. Podání Objednávky současně znamená předložení Prodejci nabídky Zákazníka k uzavření kupní smlouvy o prodeji zboží, které je předmětem objednávky.
   10. Prodejce na stránkách internetového Obchodu zpřístupňuje Kontaktní formulář a/nebo chat. Zákazník může Kontaktní formulář a/nebo chat použít k zaslání zprávy Prodejci. Pro použití Kontaktního formuláře je nezbytné uvést základních adresní a telefonické údaje a e-mailovou adresu. Po schválení Kontaktního formuláře nebo odeslání první zprávy prostřednictvím chatu je uzavřena smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou spočívající v umožnění komunikace prostřednictvím Kontaktního formuláře a/nebo chatu.
   11. Na podstránkách Zboží dostupného v internetovém Obchodě Prodejce zpřístupňuje Formulář pro zadání recenze. Prodejce může Formulář pro zadání recenze zaslat rovněž v podobě odkazu přesměrovávajícího na stránky externích subjektů. Zákazník do Formuláře pro zadání recenze vepisuje individuální a subjektivní recenzi Zboží Prodejce. Potvrzením znění recenze Zákazník současně potvrzuje, že recenze vznikla na základě jeho individuálních zkušeností s užíváním Zboží. Zadáním recenze Zákazník provádí dobrovolné šíření jejího obsahu a je zodpovědný za veškeré důsledky takového sdílení. Sdílený obsah nevyjadřuje názory Prodejce a nemůže být ztotožňován s jeho činností. Prodejce není dodavatelem obsahu, je pouze subjektem, který za tímto účelem zajišťuje odpovídající IT zdroje. Smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou spočívající v umožnění zadat recenzi je uzavírána v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí obsah zadaný do Formuláře pro zadání recenze.
   12. Prodejce je oprávněn zablokovat Zákazníkovi přístup ke službám poskytovaným elektronickou cestou, a to pokud Zákazník poškozuje Prodejce nebo jiné Zákazníky, poškozuje dobrou pověst Prodejce, poškozuje dobrý image značky internetového Obchodu, porušuje právní předpisy nebo ustanovení Pravidel, a také pokud je zablokování přístupu ke službám poskytovaným elektronickou cestou opodstatněné bezpečnostními důvody. Pokud Zákazník nebo jiná třetí osoba dospěje k závěru, že obsah publikovaný na stránkách Obchodu porušuje jejich práva, dobré mravy, osobnostní práva, mravnost, přesvědčení, city, pravidla spravedlivé hospodářské soutěže, know-how nebo obchodní tajemství, měl by neprodleně Prodejce na potenciální porušení upozornit. Prodejce, který bude na potenciální porušení upozorněn, neprodleně podnikne opatření za účelem odstranění z internetového Obchodu obsahu způsobujícího porušení.
  2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s IT systémem používaným Prodejcem
   1. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že používání internetového Obchodu bude možné pomocí všech oblíbených webových prohlížečů, operačních systémů (včetně mobilních) a bez ohledu na způsob připojení k internetu.
   2. Pro založení Účtu a podání Objednávky v internetovém Obchodu, a pro využívání jiných služeb poskytovaných Prodejcem elektronicky, je nezbytné, aby Zákazník disponoval aktivním účtem elektronické pošty.
   3. Pro využívání digitálního obsahu je nezbytné disponovat zařízeními prodávanými Prodejcem nebo využívat služby poskytované Prodejcem elektronickou cestou. Prodejce nezaručuje správné fungování digitálního obsahu mimo zařízení a/nebo služby poskytované Prodejcem elektronickou cestou.
  3. Metody a technické prostředky sloužící k odhalování a korigování chyb v zadávaných údajích
   1. Během podávání Objednávky, do okamžiku kliknutí na „Objednávám a platím”, Zákazník může sám zadané údaje změnit a provést změny v rozsahu vybraného Zboží. Ověření, odstranění chyby nebo změnu Objednávky lze provést rovněž prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy Prodejci na adresu uvedenou v záložce “Kontakt”.
   2. Po podání Objednávky bude na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce zasláno potvrzení o obdržení Objednávky spolu se shrnutím Objednávky. V případě nutnosti opravit chybu má Zákazník právo Objednávku opravit do 12 hodin od jejího podání.
  4. Podmínky vypovězení smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou
   1. Vypovězena může být smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou spočívající ve vedení účtu v internetovém obchodě a v zasílání newsletteru, které jsou smlouvami na dobu neurčitou kontinuální povahy. Zákazník může smlouvu vypovědět pomocí možnosti zrušení dostupné prostřednictvím Zákaznického účtu nebo obsažené v obsahu newsletteru nebo prostřednictvím zaslání příslušného prohlášení na e-mailovou adresu Prodejce: kontakt@vasco-electronics.cz.
   2. Prodejce může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou na dobu neurčitou kontinuální povahy, pokud Zákazník sdílí obsah protiprávní povahy nebo porušující dobré mravy nebo ustanovení těchto Pravidel, a to s okamžitou platností.
  5. Reklamace v rozsahu poskytování služeb elektronickou cestou
   1. Prodejce podniká kroky nezbytné pro zajištění řádného a plně správného fungování internetového Obchodu v rozsahu, který vyplývá z aktuálních technických znalostí, a zavazuje se odstranit veškeré nesrovnalosti a chyby nahlášené Zákazníky. Reklamace související s poskytováním služeb elektronickou cestou prostřednictvím internetového Obchodu Zákazník může podávat prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu kontakt@vasco-electronics.cz, použití Kontaktního formuláře a chatu nebo telefonicky.
   2. Prodejce reklamaci vyřídí neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 14 dnů. Odpověď ve věci reklamace bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
 2. PRODEJ
  1. Podmínky uzavírání kupní smlouvy
   1. Veškeré informace o Zboží uvedené na stránkách internetového Obchodu nejsou nabídkou ve smyslu čl. 66 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník.
   2. Ceny Zboží zveřejněné na stránkách internetového Obchodu jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.
   3. Ceny nezahrnují náklady na dopravu, které jsou uvedeny při podávání Objednávky a dodatečně potvrzeny ve shrnutí objednávky.
   4. Objednávky lze podávat prostřednictvím internetového Obchodu pomocí Objednávkového formuláře, telefonicky a na e-mailové adrese: kontakt@vasco-electronics.cz.
   5. Po seznámení se a akceptaci obsahu Objednávky Prodejce potvrzuje obdržení Objednávky podané Zákazníkem. Potvrzení o obdržení Objednávky bude provedeno zasláním e-mailové zprávy s informací, že Objednávka byla přijata k realizaci a má status „Potvrzeno”. Potvrzení obsahuje všechny důležité prvky objednávky (seznam Zboží s uvedením jeho názvu, ceny a údajů Zákazníka).
   6. V okamžiku, kdy Zákazník obdrží e-mailovou zprávu o potvrzení přijetí Objednávky k realizaci, je uzavřena Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem, která platí do okamžiku dokončení plnění každou ze stran – nevyjímaje ustanovení a pravidla v rozsahu odstoupení od smlouvy a odpovědnosti za vady (odpovědnost za právní a fyzické vady).
   7. Doba platnosti podané objednávky činí 14 dnů. Pokud si po tuto dobu Zákazník objednávku nepřevezme, neuhradí ji, neobdrží kladné rozhodnutí o úvěru nebo Obchod nebude moci Zákazníka kontaktovat za účelem vyřízení objednávky – Obchod objednávku zruší.
   8. Vlastnické právo k zakoupenému Zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy na účet Prodejce bude připsána celá částka transakce (cena Zboží spolu s případnými náklady na dopravu a na jiné služby nabízené Prodejcem).
   9. Podnikatelé, kteří k objednávce chtějí obdržet fakturu, jsou povinni uvést údaje umožňující její vystavení, a především daňové identifikační číslo. Pokud má být prodej Podnikateli doložen daňovým dokladem, neuvedení DIČ při podávání objednávky bude mít za následek, že později Podnikateli nebude možné fakturu vystavit.
   10. Prodejce může po finalizaci prodeje provést průzkum spokojenosti s vyřízením procesu prodeje. Za tímto účelem Prodejce může Zákazníkovi poskytnout Formulář pro zadání recenze obchodu nebo dotazník spokojenosti. Formulář může být vytvořen Prodejcem nebo externími poskytovateli služeb. Znění recenze Zákazník formuluje individuálně a subjektivně. Zadáním recenze Zákazník provádí dobrovolné šíření jejího obsahu a je zodpovědný za veškeré důsledky takového sdílení. Sdílený obsah nevyjadřuje názory Prodejce. Prodejce si vyhrazuje právo na nahlášení porušení portálu publikujícímu recenze nebo na odstranění recenzí v případě, že:
    1. obsahují reklamní obsah nebo jiný obsah komerční povahy;
    2. obsahují odkazy na jiné webové stránky či portály nepatřící Prodejci, a především na konkurenční internetové obchody nebo stránky porušující zákon;
    3. obsahují osobní údaje, telefonické a adresní údaje, e-mailové adresy apod., které nemohou být zveřejněny legálně;
    4. porušují patentová či autorská práva, obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví;
    5. obsahují obsah, který je obecně považován za vulgární, urážlivý pro ostatní, propagující násilí, urážející náboženské cítění nebo dobré mravy;
    6. obsahují obsah, který poškozuje Prodejce nebo jiné Zákazníky, poškozuje dobrou pověst Prodejce, poškozuje dobrý image značky internetového Obchodu nebo porušuje ustanovení těchto Pravidel;
    7. zcela nebo částečně jsou kopií recenzí jiných Zákazníků či výrobce nebo obsahují úryvky obsahu z různých zdrojů.
   11. Pokud Zákazník nebo jiná třetí osoba dospěje k závěru, že obsah publikované recenze porušuje jejich práva, dobré mravy, osobnostní práva, mravnost, přesvědčení, city, pravidla spravedlivé hospodářské soutěže, know-how nebo obchodní tajemství, neprodleně Prodejce upozorní na potenciální porušení. Prodejce, který bude na potenciální porušení upozorněn, neprodleně podnikne opatření za účelem odstranění obsahu způsobujícího porušení.
  2. Způsoby dodání
   1. Doprava objednaného zboží je realizována prostřednictvím kurýrní služby nebo jiného poskytovatele poštovních služeb. Podrobné informace týkající se dopravy jsou dostupné na podstránce obchodu “Doprava a platba”.
   2. Zákazník volí způsob dodání při podávání Objednávky.
   3. Náklady na dopravu jsou uváděny při podávání Objednávky. Tyto náklady závisí na druhu zboží a způsobu dodání zvoleného Zákazníkem.
   4. Pokud Zákazník zvolí platbu převodem nebo elektronickou platbu, doba realizace objednávky je počítána od okamžiku připsání částky na bankovní účet Prodejce nebo účet zprostředkovatelů platby do okamžiku kompletace a odeslání Zboží.
   5. Pokud Zákazník zvolí platbu “na dobírku”, doba realizace objednávky je počítána od okamžiku uzavření kupní smlouvy v souladu s podmínkami těchto Pravidel do okamžiku kompletace a odeslání Zboží.
   6. Prodejce si vyhrazuje možnost vyloučení nebo změny jednotlivých forem platby a dodání zboží.
   7. Termín doručení Zboží závisí na Zákazníkem zvoleném způsobu dopravy a je počítán od okamžiku předání Zboží kurýrní službě.
   8. Po doručení zásilky na místo určení je Zákazník povinen zkontrolovat stav zásilky před jejím převzetím od dopravce. Pokud se před vydáním zásilky ukáže, že byla poškozena nebo jinak utrpěla, dopravce je povinen neprodleně v rámci protokolu zjistit stav zásilky a okolnosti vzniku škody. Dopravce tyto činnosti provádí rovněž na vyžádání adresáta zásilky (Zákazníka), pokud Zákazník zjistí, že zásilka je narušena.
  3. Způsoby platby
   1. Prodejce umožňuje způsoby platby, které byly uvedeny v záložce “Doprava a platba”.
   2. Prodejce si vyhrazuje, že uvedené způsoby platby mohou být změněny, dočasně vyloučeny nebo nahrazovány jinými.
   3. S reklamacemi týkajícími se neplnění nebo nesprávného plnění platebních služeb je nutno obrátit se na příslušného zprostředkovatele platby bezprostředně na e-mailové adrese, a to pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky – v souladu s pravidly poskytování služeb v rozsahu elektronických plateb daného zprostředkovatele plateb.
   4. V případě, že Zákazník neprovede platbu ve lhůtě uvedené při podávání Objednávky, Prodejce může určit dodatečnou lhůtu pro provedení platby. Prodejce rovněž může od Kupní smlouvy odstoupit z důvodu neuhrazení příslušné částky po uplynutí lhůty splatnosti. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy z tohoto důvodu bude Zákazníkovi zasláno v podobě dokumentu.
   5. Zákazník souhlasí se zasíláním účtenky, faktury nebo jiných právně platných dokladů o koupi elektronickou cestou.
  4. Prodej na kamenném prodejním místě
   1. Zboží je prodáváno rovněž na kamenných prodejních místech.
   2. Kamenné prodejní místo nabízí možnost nákupu v jednom z následujících režimů:
    1. Zboží dostupné na místě – tento režim umožňuje nákup Zboží dostupného ve skladu nebo v expozici Obchodu.
    2. Zboží dostupné na objednávku – tento režim umožňuje nákup zboží nedostupného ve skladu, pokud musí být objednáno u výrobce nebo pokud má být vyrobeno podle specifikace Zákazníka. Realizace objednávky závisí na druhu objednaného Zboží a vždy je sjednávána se Zákazníkem.
   3. Ceny Zboží umístěné na Zboží nebo uváděné zaměstnancem Obchodu jsou uváděny v polských zlotých a zahrnují DPH.
   4. Platbu v Obchodě Zákazník může provést kartou, v hotovosti nebo dárkovým poukazem. Prodejce si však vyhrazuje právo na dočasné nebo trvalé vyloučení jednotlivých forem platby při prodeji na kamenném prodejním místě.
   5. Doklad o prodeji – daňový doklad, faktura nebo zálohová faktura. Doklad o prodeji bude vystaven za Zboží zakoupené Zákazníkem v Obchodě. Pokud chce Zákazník obdržet fakturu nebo zálohovou fakturu, při nákupu je povinen uvést DIČ podniku, na který je Zboží kupováno. V případě neuvedení DIČ během nákupu, pozdější vystavení faktury nebo zálohové faktury nebude možné. Doklad o prodeji bude Zákazníkovi předán při nákupu nebo bude přiložen k zásilce obsahující zboží zakoupené Zákazníkem.
   6. Předpisy týkající se odstoupení od smlouvy a odpovědnosti za právní a fyzické vady se použijí obdobně.
  5. Právo na odstoupení od smlouvy
   1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od této smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů.
   2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy končí uplynutím 14 dnů od dne, k němuž Zákazník Zboží nabyl nebo k němuž Zboží nabyla jiná třetí osoba nežli dopravce. Pokud se smlouva týká poskytování služeb, lhůta pro odstoupení od této smlouvy končí uplynutím 14 dnů od dne připravenosti zahájit poskytování služby. Pokud Zákazník vyjádřil souhlas s neprodleným zahájením poskytování služby, právo na odstoupení zaniká ke dni poskytnutí služby (např. dodání digitálního obsahu).
   3. Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit informovat Prodejce prostřednictvím výslovného prohlášení zaslaného na e-mailovou adresu Prodejce kontakt@vasco-electronics.cz nebo pomocí formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách Prodejce.
   4. V případě odstoupení od smlouvy Prodejce vrací Spotřebiteli všechny obdržené platby spolu s náklady na nejlevnější způsob dodání zboží (v případě možnosti volby bezplatného dodání náklady nejsou vráceny). Vrácení následuje neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, k němuž Spotřebitel informoval Prodejce o svém rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy, s vyhrazením ustanovení odst. 6 níže.
   5. Finanční prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým Spotřebitel platbu provedl v rámci původní transakce, ledaže Spotřebitel souhlasil s jiným řešením.
   6. Prodejce si vyhrazuje právo na pozdržení vrácení prostředků do okamžiku obdržení Zboží.
   7. Zakoupené Zboží je nutno vrátit na adresu uvedenou prodejcem. Náklady na vrácení věci Prodejci hradí Spotřebitel.
   8. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem je vyloučeno v případě, že předmětem prodeje je neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb, a také v jiných případech uvedených v příslušných předpisech upravujících práva spotřebitele.
   9. V rámci výjimky Prodejce může Zákazníkům neuplatňujícím práva spotřebitelů umožnit vrácení Zboží ve lhůtě do 14 dnů od dne obdržení objednávky. Před uplatněním tohoto práva je Zákazník, který není Spotřebitelem, povinen obrátit se na Obchod (telefonicky nebo e-mailem) za účelem sjednání podmínek vrácení. V případě, že strany odsouhlasí podmínky vrácení, Zákazník, který není Spotřebitelem, odešle předmět prodeje, přičemž dodrží následující podmínky:
    1. výrobek musí být odeslán v originálním obalu;
    2. výrobek musí být kompletní, nepoškozený, bez známek užívání;
    3. k výrobku je nutno přiložit vyplněný formulář pro vrácení spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy.
   10. V každém případě odstoupení od smlouvy a vrácení Zboží je Zákazník povinen přiložit originální doklady o prodeji (např. účtenka, faktura).
   11. Pokud obdržený výrobek nese známky poškození vzniklého nezávisle na Zákazníkovi, je nutno potvrdit tuto skutečnost škodním protokolem. Tento protokol je nutno sepsat při převzetí (v případě, že je obal zásilky poškozen – zjevné poškození) nebo ve lhůtě dalších 7 dnů počítaných od dne převzetí (v případě, že obal zásilky není poškozen – skrytá škoda). Současně je zákazník povinen o této skutečnosti informovat obchod e-mailem (kontakt@vasco-electronics.cz), a také přiložit škodní protokol k dokumentům souvisejícím s odstoupením.
   12. Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí nést stopy užívání a musí být v originálním nezničeném obalu výrobce. K vrácenému zboží je nutno přiložit originál dokladu o prodeji, a vyplněný a podepsaný formulář pro vrácení zboží. Kupující je povinen zasílané zboží zabezpečit tak, aby během dopravy nedošlo k jeho poškození. Pokud je dodané zboží nekompletní nebo nese stopy užívání vybočující mimo běžné nakládání s věcí, Prodejce si vyhrazuje právo na nárokování od Kupujícího odškodnění v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
   13. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují i na Podnikatele s právy spotřebitele. Prodejce si vyhrazuje, že odstoupení od kupní smlouvy učiněné Podnikatelem s právy spotřebitele může být předmětem dodatečného ověření prostřednictvím analýzy prohlášení Podnikatele s právy spotřebitele učiněných při podávání objednávky a/nebo analýzy zápisu v příslušném živnostenském rejstříku.
  6. Odpovědnost za právní a fyzické vady
   1. Prodejce je povinen dodat Spotřebiteli věc nedotčenou fyzickými nebo právními vadami.
   2. V rozsahu lhůt a práv Spotřebitele a Prodejce se použijí všeobecné právní předpisy týkající se odpovědnosti za právní a fyzické vady.
   3. Prodejce je zproštěn odpovědnosti za právní a fyzické vady, pokud je Zboží v souladu se smlouvou. A to především, pokud je jeho popis, druh, množství, kompletnost a funkčnost v souladu s popisem na stránkách Prodejce.
   4. Spotřebitel nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v rámci odpovědnosti za právní a fyzické vady, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nevýznamný.
   5. Důvodem k reklamaci nejsou drobné rozdíly ve vnějším vzhledu Zboží vydaného Spotřebiteli ve srovnání se vzhledem Zboží (rovněž stejného druhu, značky a modelu) prezentovaného v grafické podobě v internetovém Obchodu, který mohou vyplývat z jiného nastavení monitoru Spotřebitele, světelných podmínek apod., faktorů souvisejících pouze s užíváním internetu k nákupu.
   6. Nahlášení závadnosti Zboží musí obsahovat: jméno a příjmení Spotřebitele, druh zjištěné nesrovnalosti spolu s popisem, v čem spočívá, v rámci možností fotografii reklamovaného Zboží a uvedení odpovídajícího požadavku na uvedení zboží do stavu v souladu se smlouvou. Nahlášení je nutno provést zasláním e-mailové zprávy na adresu kontakt@vasco-electronics.cz.
   7. Prodejce bude na požadavek Spotřebitele reagovat bez zbytečného odkladu a bez nadměrných obtíží pro Spotřebitele.
   8. Po vyřízení reklamace (jak kladném, tak i negativním) Prodejce na vlastní náklady zasílá Zboží přímo Spotřebiteli. Pokud Zboží nebude Spotřebitelem převzato a bude vráceno do sídla Prodejce, Prodejce bude Spotřebitele kontaktovat telefonicky nebo na e-mailové adrese uvedené v oznámení reklamace za účelem informování jej o tom, že Zboží je možné převzít osobně nebo že Zboží je možné zaslat znovu na náklady Spotřebitele. Spotřebitel má 30 dnů na odběr vráceného Zboží nebo na učinění prohlášení o opětovném zaslání. Po překročení této lhůty bude vrácené Zboží odesláno na logistické místo Prodejce, který je oprávněn naúčtovat Spotřebiteli náklady na uskladnění, a v případě nedostatku skladovacího prostoru k odstranění Zboží na náklady a riziko Spotřebitele. V případě odstranění Prodejce vrací Spotřebiteli kupní cenu, přičemž z ní strhává náklady na uskladnění a odstranění.
   9. Odpovědnost za fungování SIM karet nacházejících se v zařízení, včetně za správnou aktivaci SIM karty, správní fungování karty, zavedení dočasných nebo trvalých blokací a přenos dat nese Operátor SIM karet.
  7. Záruka
   1. Na všechny výrobky dostupné v Obchodě se vztahuje záruka výrobce v délce 24 měsíců. Znění a podmínky záruky jsou dostupné ZDE.
   2. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným užíváním, údržbou v rozporu s návodem k použití nebo opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená namočením, rozdrcením, pádem, elektrickými přepětími a ohněm.
  8. Změny odpovědnosti Prodejce v rozsahu prodeje Podnikateli
   1. Odstoupení od smlouvy Podnikatelem je možné pouze v případě, že vada Zboží je významná a zbavuje Zboží jeho funkcí. Podnikatel je povinen Zboží zkontrolovat neprodleně po jeho obdržení.
   2. V okamžiku předání Zboží dopravci, které je předmětem Kupní smlouvy, na Podnikatele přecházejí prospěchy a břemena spojená s výrobky a riziko jeho případné ztráty nebo poškození.
   3. Mimo pravidla stanovená zvláštním způsobem v této části, se ustanovení týkající se odpovědnosti za právní a fyzické vady pro Spotřebitele použijí obdobně.
   4. Ustanovení tohoto oddílu se použijí rovněž v případě Podnikatele s právy spotřebitele.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Osobní údaje
   1. Správcem osobních údajů Zákazníků je Prodejce.
   2. Osobní údaje Zákazníka Prodejce zpracovává v rozsahu nezbytném k vyřízení objednávky a poskytování služeb elektronickou cestou, tj. navázání, vypracování znění, změny nebo ukončení právního vztahu mezi Zákazníkem a Prodejcem.
   3. Zákazník objednávající v Obchodu je povinen seznámit se se zněním těchto Pravidel. Při podávání Objednávky bude Zákazník požádán o vyjádření souhlasu s těmito Pravidly a Politikou soukromí prostřednictvím zpřístupněné funkce check-box.
   4. Prodejce ujišťuje, že osobní údaje Zákazníků jsou řádně chráněny, a Objednávkové formuláře a Registrační formuláře sloužící k zasílání těchto informací jsou chráněny bezpečnostním protokolem SSL, díky čemuž je proces předávání údajů šifrován.
   5. V rámci zpracování osobních údajů Prodejce chrání osobní údaje Zákazníků před jejich získáním a úpravou neoprávněnými osobami.
   6. Zákazníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
   7. Podrobná ustanovení týkající se Politiky soukromí jsou k dispozici na webových stránkách obchodu Prodejce.
  2. Autorská práva

   Grafická úprava, fotografie, obsah a popisy Zboží prezentované na webových stránkách jsou majetkem Prodejce a nemohou být upravovány, kopírovány a šířeny bez souhlasu Prodejce.

  3. Jiná ustanovení
   1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového Obchodu – pokud to umožňují místní předpisy týkající se spotřebitelů – jsou v nejširším možném rozsahu uzavírány podle polského právního řádu.
   2. Znění pravidel bylo původně vyhotoveno v polském jazyce a následně bylo přeloženo do jiných jazyků. V případů interpretačních sporů má rozhodující význam polská verze.
   3. Případné spory vzniklé mezi Prodejcem a Zákazníkem budou primárně řešeny smírnou cestou prostřednictvím vzájemných jednání. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě ve věci sporných otázek, bude věc rozhodována soudem podle obecné příslušnosti.
   4. Prodejce Zákazníka informuje o možnosti využití mimosoudních způsobů řešení sporů. Pokud se jedná o nároky Spotřebitelů, podrobné informace a postupy jsou dostupné u místně příslušných spotřebitelských ombudsmanů, v inspektorátech Obchodní inspekce nebo na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Prodejce si vyhrazuje právo na změny ustanovení těchto Pravidel a současně se zavazuje k publikaci úplného znění Pravidel na stránkách internetového Obchodu spolu s uvedením data platnosti změn, a také prostřednictvím zaslání informace o změnách ve znění na e-mailovou adresu Zákazníka.
   6. Změny Pravidel platí jak pro Prodejce, tak i Zákazníka, od okamžiku zveřejnění změn na webových stránkách internetového Obchodu. Změnou Pravidel žádným způsobem nedojde k porušení práv Zákazníků využívajících internetový Obchod před dnem, k němuž změny vstoupí v platnost, a především tyto změny nebudou mít vliv na podané a/nebo vyřizované objednávky. Pro objednávky přijaté k vyřízení platí Pravidla aktuální v okamžiku podání objednávky.
   7. Formulace a popisy používané ke specifikaci jednotlivých funkcí internetového Obchodu Prodejce uvedené v těchto pravidlech, a především názvy a popisy tlačítek, piktogramů a ikon mohou nahrazeny jejími ekvivalenty. Provedení takové změny není změnou těchto pravidel.
   8. Znění těchto Pravidel je k dispozici na webových stránkách https://vasco-electronics.cz/obchodni-podminky. Pravidla lze kdykoliv zaznamenat, získat a reprodukovat jejich vytištěním, uložením na vhodném nosiči nebo stažením ve formátu PDF a uložením do paměti počítače prostřednictvím webových stránek.